Varlık barışı başladı

Varlık barışı uygulamasına ilişkin başvuru süreci başlarken, yurt dışındaki varlıkların 31 Aralık 2019’a kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi gerekecek..

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, Döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin varlık barışı uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Düzenlemeyle, yurt içinde bulunan ancak ilgili kayıtlarda yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine de imkan sağlanacak.

Buna göre, yurt dışında bulunan varlıklarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Bildirime konu edilecek varlıkların, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun anılan madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmayacak.

Yurt dışındaki varlıklar, ilgili formla bankalara veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları için aracı kurumlara bildirilebilecek. Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için vergisinin vadesinde ödenmesi ve varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya buradaki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 19 Temmuz itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık’a kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacak.

Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen taşınmaz gibi varlıkların yıl sonuna kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek Türkiye’ye getirilmesi mümkün olacak. 

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecek. Vergi, söz konusu beyan süresi içinde banka ve aracı kurumlarca ödenecek.

– Türkiye’deki varlıklar

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 31 Aralık’a kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan ve elektronik ortamda beyan edilebilecek.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince yüzde 1 oranında vergi tarh edilecek. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. 

Bildirilen varlıklar, altın ve taşınmazsa rayiç bedeliyle, dövizse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla, hisse senetleri, varsa Borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle değerlendirilecek.

Bildirim veya beyanlarda, söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacak.