SPK’dan yönetmelik ve tebliğ değişikliği

Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK) Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ve Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ’de değişikliğe gidildi.

SPK’nın Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu yönetmeliğin 1’inci maddesinin birinci fıkrası, “Bu Yönetmeliğin amacı, kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesini sağlamak üzere oluşturulacak piyasalara, pazarlara, platformlara ve sistemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi, “Piyasa, pazar, platform ve sistem: İşlem gören kıymetli madenlerin, kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının ve kıymetli taşların türlerine, işleyiş esaslarına veya belirlenen diğer özelliklerine göre oluşturulan alım satım ortamlarını” şeklinde değiştirilerek, aynı maddeye z bendi ile “Kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası aracı: Kıymetli maden cinsinden ihraç edilen ve/veya vade tarihindeki ödemesi ve/veya fiyatı kıymetli maden cinsinden belirlenen sermaye piyasası araçlarını” ifadesi eklendi.

Böylelikle yapılan değişikliklerde söz konusu yönetmelikte amaç, tanım ve kısaltmalar kısmına kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları eklenmiş oldu. Ayrıca kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası aracının da tanıtımına yer verildi.

Yönetmelikte 8, 9 ve 14’üncü maddeler şöyle değiştirildi:

Aynı Yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrası, ‘KMKTP’de 32 Sayılı Kararda tanımlanan ve standartları belirlenen kıymetli madenler, aynı Kararda belirlenen kıymetli taşlar ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları işlem görebilir.’ Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ‘Genel Müdür, Borsa Yönetmeliğinde belirtilen durumlar ile seansın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyen sair hallerin ortaya çıkması durumunda, ilgili kıymetli madenin, kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının veya kıymetli taşın işlemlerini 5 işlem günü için durdurabilir. 5 işlem gününü aşan süreler için Yönetim Kurulu kararı gereklidir.’ Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat çerçevesinde KMKTP bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistem bazında işlemlerin Türk Lirası, yabancı para birimi veya kıymetli maden ile yapılmasına, bedelin Türk Lirası, yabancı para birimi veya kıymetli maden üzerinden ödenmesine ve peşin esasına göre veya peşin esası dışında işlem yapılmasına karar verebilir.’ Üçüncü fıkrası ise ‘Kıymetli maden veya kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları işlemlerine ilişkin yükümlülüğün belirlenen süreden sonra ancak aynı gün içinde yerine getirilmesi durumunda ve alacaklı tarafın veya tarafların aksine bir talebi olmaması halinde, temerrüt hükümleri uygulanmaması Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılabilir.

Borsa Yönetim Kurulu’nun hükümlerini yürüttüğü bu yönetmelik, yürürlüğe girdi.

SPK 2 tebliğ yayımladı

SPK tarafından, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin bazı maddelerinde yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıca SPK tarafından, Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ’in gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin özel hükümleri düzenleyen 21’inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu iki tebliğin hükümlerini de Sermaye Piyasası Kurulu yürütüyor.